IMA/IMB Shanghai

Times below in Shanghai local time

SUN 8:00
PM

Communications Lab

 • Jung Hyun Moon
 • Xingchen Ian Zhang
 • Stavros Didakis
 • Leon Eckert
 • Hazel Yuntong Dai
 • Kathryn Huang
 • Fay Li
 • Arianna Lopez
 • Kyrie Tang Sheng
 • Barry Wang
 • Charlie Chaoyi Wang
 • Rebecca Xinyao Wang
 • Emily Lynn Wright
 • Lillie Yao
 • Siyuan Yu
 • Sharon Hanyu Zhao
 • Leon Haoyu Ding
 • Tianyu Zhang
 • Jiashi Zhao
 • Yuhang Zheng
 • Oliver Yuhan Liu
 • Jiara Jiayun Sha
 • Rainee Yunyi Wu
 • Amanda Yuxin Qi
 • Alexis Qingyu Peng
 • Avery Hangkai Qian
 • Jessica Xuwen Dong
 • Sarah Armstrong
 • Nathalia Lin
 • Emma Martin
 • Alexandra Mathew
 • Eric WeiChen Shen
 • Tya Wang
 • Johnny Jiachen Zhou
 • Tom Liyang Zhu
SUN 8:20
PM
 • Celine Yu
 • Yujia Liu
 • Ziying Wang
 • Yayuan Zheng
 • June Wu
 • Shenshen Lei
 • Leah Bian
 • Lishan Qin
 • Muru Chen
 • Xiaojie Gu
 • Zhuochen Yuan
 • Yunyu Zhang
 • Sarah Armstrong
 • Steve Sun
 • Yingzi Qu
SUN 8:20
PM

Make Believe

 • Inmi Lee
 • Chenle Li
 • Jerry Wang
 • Xueping Wang
 • Caren Yim
SUN 8:40
PM

Working with Electrons

 • Rodolfo Cossovich
 • Michael Tianyu Zhang
 • Clover Chenglin Li
 • Jennifer Lichen Dong
 • Jamie Ziying Wang
 • Sheldon Liyu Chen
 • Anpu Li
 • Tom Liyang Zhu
 • Samantha Yuewen Zhou
 • Demi Yinmiao Li
 • Nathaniel Yiyang Luo
 • Jannie Yunyu Zhang
 • Andrew Dongxu Xie
 • Harry Lee
 • Kevin Maddox Liang
 • Richard Honglin Zhu
 • Sarah Armstrong
SUN 8:40
PM

Critical Data & Visualisation

Section 1

Section 2

 • Leon Eckert
 • Sumner Feng
 • Kris Chen
 • Lishan Qin
 • William Zhang
 • Yufeng ZhaoLydia Yan
 • Thea Yu Sang
 • Crystal Liu
 • Iris Tian Qin
 • Ellen Chenlan Yao
 • Shiny Shuan-Yi Wu
 • Kenneth Haoquan Wang
SUN 9:00
PM
 • Leah Wenhan Dou
 • Linjie Kang
 • Yutong Lin
 • Casey Pan
 • Ben Tablada
 • Emma Tao
 • Maya Wang
 • Shiny Wu
 • Chenchen Zhou
 • Yufeng Zhao
 • Sofia Shockman
 • Julia Myers
 • Marina Pascual-Izquierdo
 • Cassie Ulvick
SUN 9:20
PM
 • Yiqi Chang
 • Jessica Chon
 • Phyllis Fei
 • Quinn He
 • Cyndi Jia
 • Yinmiao Li
 • De’yon Smith
 • Sarah Tahir
 • Patricia Wier
 • Hank Wu
 • Jack Zhang
SUN 9:40
PM
 • Kennedy Cambra-Cho
 • Harrison Chen
 • Muru Chen
 • Patricia Zhe Feng
 • Xinye Jiang
 • Wenhe Li
 • Zexing Li
 • Greta Solomon
 • Jerry Wang
 • Fred Wu
 • Jinzhong Yu
 • Billy Yijie Zou
MON 8:00
PM

Interaction Lab

 • Marcela Godoy
 • Rodolfo Cosovich
 • Eric Parren
 • Inmi Lee
 • Chris Johnson
 • Elise Truchan
 • Chenlan Yao
 • Ran Xu
 • Xuanyu Hao
 • Jiyan Wang
 • Danni Zhou
 • Bisera Alchevska
 • Radek Sabatka
 • Dan Li
 • Chaoyi Wang
 • Zhiyang Wang
 • Xiaoying Xu
 • Naijia Guo
 • Lydia Yan
 • Isabella Yap
 • Jiani Yu
 • Feiyang Zhuang
 • Ziqing He
 • Tianqi Zhan
 • Yier Cao
 • Shuyang Mei
 • Zixin Wang
 • Yinyin Lu
MON 8:20
PM

Nature of Code

 • Jung Hyun Moon
 • Mustafa Abdaal
 • Alan Lecheng Chao
 • Daisy Qianyi Chen
 • John Jonghyun Jee
 • Brandon Lin
 • Andres Raul Malaga
 • Iris Tian Qin
 • Sarah Tahir
 • Kenneth Haoquan Wang
 • Joseph Zhao Yang
 • Ryan Zhuochen Yuan
 • Ningning Zhou
MON 8:20
PM

Extended Perception

 • Stavros Didakis
 • Jerry Wang
 • Phyllis Zeping Fei
 • Kennedy Cambra-Cho
MON 8:40
PM

VR / AR Fundamentals

 • Michael Naimark
 • David Santiano
 • Daisy Qianyi Chen
 • Jessica Chon
 • Leah Wenhan Dou
 • Zersh Zexing Li
 • Iris Tian Qin
 • Hank Wu
 • Celine Yu
 • Joyce Yayuan Zheng
 • James Yanru Zhu
MON 8:40
PM

Digital Heritage

 • Chen Wu Wei
 • Madeline Shedd
 • Xinran Wang
 • Ning Zhou
MON 8:40
PM
 • Shenshen Lei
 • Yujia Liu
 • Kurt Xu
 • Celine Yu
MON 9:00
PM

Movement Practices and Computing

 • Margaret Minsky
 • Oliver Steele
 • Anica Yao
 • Daisy Chen
 • Echo Chi
 • Emily Wright
 • Jamie Wang
 • Jannie Zhou
 • Joseph Yang
 • Mia Fan
MON 9:20
PM

Creative Coding Lab

 • Oliver Steele
 • Christina Chung
 • Emily Qui
 • Gabriel Chi
 • Helen Dorjderem
 • Jessica Dong
 • Jessica Lu
 • Kennedy Cambra-Cho
 • Linda Li
 • Rachel Wen
 • Sam Zheng
 • Sumner Feng
MON 9:30
PM

SOCIAL DISTANCING IDEATION CHALLENGE

 • Christian Grewell
 • Raymond Ro
 • Connor Aldredge
 • Oona Pecson
 • Ziying Wang
 • Yu Yan
 • Ruijie Cai
 • Yue Chen
 • Sarah Cai Davis
 • Patricia Feng
 • Suqing Gu
 • John Lee
 • Zexing Li
 • Ziyue Qiu
 • Tong Xinran
 • Ziyi Xiao
 • Yuhui Yan
 • Yue Yao
 • Shir Zhang